Послание на Планетния Логос за 1993/1994 година

Арxив | брой 6 / 1993

 

На 21/22 декември 1993 г. започва Новата астрономическа година.

През отворената врата на Вечното, Планетният Логос призова в Своя Космичен храм, синовете на служението, посветените мъже и децата на Деня – на Всемирно бдение за Небесен мир, земно светителство и всечовешко братство,

 

и рече: ДЕНЯТ ЗАПОЧНА!

 

1. Вълната на Мъдростта е дадената благодатна Воля на Бъдещето;

2. Душата (душите) ми (ни) се преселва(т) от скинията на надеждата в храма на обричането;

3. С главнята на Мъдростта от личния дом тръгнете към Мирово служение!

 

Четат се посочените текстове от светото Евангелие; параграфите от Агни йога; трите лични искания в четирите посоки на света с молитвата на Мъдростта.

 

Матея Марка Лука Йоан
6: 31-33 5: 41-43 6: 45-48 1: 17-18
12: 5-8 8: 11-13 9: 24-27 7: 43-45
24: 3-5 13: 6-7 11: 9-10 12: 42-45

 

Агни йога: §§ 65; 146; 147; 253; 330; 340; 481; 484; 509; 566; 575; 615.

 

Господи,

 

1. Дай ми (ни) живяна радост на изпълнен дълг;

2. Дай ми (ни) свобода от зломислие като осъществен дар на Любовта;

3. Не гаси Бъдника в моята (нашата) душа, който свидетелства за Рождествата!

 

 

Евангелие от Матея

 

Глава 6:

31. И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?

32. Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.

33. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

 

Глава 12:

5. Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?

6. Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма;

7. и ако знаехте, що значи: „милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невиновните;

8. защото Син Човеческий е господар и на съботата.

 

Глава 24:

3. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?

4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;

5. защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

 

 

Евангелие от Марка

 

Глава 5:

41. И като хвана детето за ръка, казва му: талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани!

42. Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години. И се смаяха твърде много.

43. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.

 

Глава 8:

11. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето.

12. А Той въздъхна дълбоко и рече: за какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.

13. И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.

 

Глава 13:

6. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; и ще прелъстят мнозина.

7. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте; понеже това трябва да стане; ала туй не е още краят.

 

 

Евангелие от Лука

 

Глава 6:

45. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.

46. И защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършете, каквото казвам?

47. Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича.

48. Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък.

 

Глава 9:

24. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси.

25. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?

26. Защото, който се срами от Мене и от думите Ми, от него ще се срами Син Човеческий, кога дойде в славата Своя, и на Отца, и на светите Ангели.

27. Казвам ви наистина: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие.

 

Глава 11:

9. И Аз ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;

10. защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.

 

 

Евангелие от Йоан

 

Глава 1:

17. защото Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа.

18. Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни.

 

Глава 7:

43. И тъй, у народа произлезе разпра за Него.

44. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.

45. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо Го не доведохте?

 

Глава 12:

42. Обаче и мнозина началници повярваха в Него; но поради фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;

43. защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава.

44. А Иисус издигна глас и рече: който вярва в Мене, не в Мене вярва, а в Оногова, Който Ме е пратил.

45. и който вижда Мене, вижда Оногова, Който Ме е пратил.

 

 

Агни йога

 

65. Ако някой съвсем прост човек ви запита – „какви са задачите на Учението?“, кажете – „да можеш да живееш добре.“ Не трябва да го претрупваме със сложни съображения. Нека цялото му същество се проникне от съзнанието, че Учението всецяло се грижи за подобрение на живота му. Понятието за отговорността ще дойде после. Първото нещо – възвестете радост и подобрение на живота.

 

146. Всяко лъжливо обвинение, подозрение и твърдение, незабавно отеготяват изпращащият ги. Неразумно е да се надяваме, че последствията на лъжата могат да закъснеят или да се прекратят. Тия последствия, подобно на обещания, се врастват в кармата, за неотложно изживяване.

 

147. Трябва ясно да се осъзнае разликата между очакването и устремлението. В очакването винаги има нещо неподвижно, а в устремлението имаме полета към бъдещето. Тази разлика може да разбере само този, който не се успокоява от досегашното течение на неговия живот и мисли за непреривния ход на разнопланетните си съществувания.

 

253. Украсяването на бъдещето със всички цветя на въодушевлението – това е утринната зора. Украсяването на миналото е като надгробен венец. Този, който утвърждава силата на бъдещето е Наш воин, неговата сила ще се увеличи от съкровищата на бъдещето. Както часът на устрема е подобен на вихър, така обръщането назад е подобно на изгниване. За огнената Йога всичко, което остава назад е изгоряло.

 

330. Наблюдавайте признаците на непознатите болести. Отбелязвайте около кои центрове се явяват признаците и болките. Може би болките са в плещите, в лактите или в колената. Може би около чашата се появяват три знака или в гърлото се явява горене. Всеки знак показва действието на центъра. Като отворена книга е описана личността на човека. Над челото гори постоянният знак на неговата природа. Може да се схване дори с обикновено наблюдение, но хората са привикнали към грубите въздействия. Те чакат оглушителния гръм и ослепителната мълния, но сами извършват най-важните действия в тишина.

Както мощното магнитно течение може нагледно да се покаже чрез въздействието си само върху някои тела, но всъщност действа навсякъде, така и най-проникващите енергии остават невидими. Но засега ние обръщаме вниманието ви към очевидните явления. Може да се дойде до важни заключения, като се сравнява характера на хората с външните болезнени усещания. Нужно е да се знае как влияят центровете върху окръжаващите органи. Защо туберкулозата се приписва на простуда или на малокръвие, когато центровете, лежащи близо до дробовете, показват особените признаци на организма? Защо смятат отоците на плещите и лактите за ревматизъм, когато центровете на лопатката показват напрежение? Нашата задача не е да насилваме с готови формули, но своевременно да направляваме по течението на мировия закон.

 

340. Важното е да се научим да мислим насаме. Помнете отговорността за мисълта. Наистина, мисълта разрушава най-здравите стени. Съмнението, раздразнението и самосъжалението могат да бъдат съзнателно отстранени.

Съветвам ви да наблюдавате себе си и да знаете, че само Учителя може да ви помогне. Съветвам ви да считате Учителя за единствена крепост.

 

481. Прав е този, който не се страхува да прегледа наново основите на Учението, за да усъвършенствува знанието си. Който не се страхува, че ще остане неразбран, той е с Нас. Който не се страхува да съедини леглата на големите течения, е Наш приятел. Който не се страхува да види светлината, той е с орлови очи. Който не се страхува да влезе в огъня, той е с огнено рождение. Който не се бои от невидимото, той може да пронизва тъмата. Който не се страхува да обиколи света, той е отправен към далечните светове. Който не се страхува да узнае заветите на Мъдростта, той ще бъде с Нас. Ний се отказахме и придобихме. Ний дадохме и получихме. Ний се лишихме и се освободихме от увлечения. Този, който знае, върви като лъвът в пустинята. Кой ще се отзове на лъвския рев? Само лъвът, който е свободен от страх.

Где са връзките? Где са оковите? Познанието на далечните светове дава венеца на достиженията.

 

484. Най-нисшето чувство е чувството на задоволство. Всяко чувство

може да даде известни резултати, само задоволството е равносилно на смъртта. Не е лесно да се приеме неудовлетвореността като едно благо, но можем да се приучим към това безконечно достижение. Ако си представим най-високото достижение, все пак, то ще бъде нищо пред съвършенството. Нашите трудове, преди всичко, имат в основата си неудовлетвореността като източник на търсенето. Но най-трудният въпрос, на който трябва да отговори новодошлия, е: "Брат, можеш ли ти да се решиш на вечна неудовлетвореност?"

509. Естествено е да възникне въпроса: как се акумулира психичната енергия? Преди всичко чрез съзнанието, или със самоотричането на подвига. Във всички случаи, психичната енергия си остава неприкосновена. Когато е акумулирана от съзнанието, тя продължава да се усъвършенства, а когато е добита по други начини енергията може да образува един ембрион и да чака подходящи условия, за да прояви. При всяко откритие на психичната енергия може да се предполага в миналото някаква светла постъпка на инстинкта.

 

566. Страхът е несъвместим с подвига. Още веднъж трябва да се отбележи, че страхът не е предпазливост.

 

575. Вчера се образува семето, утре ще цъфне цвета. И най-напредналите умове не отказват да се хранят с хляба от вчерашните зърна. Трябва да се научите да съчетавате знанието на миналото със стремежа към бъдещето. Обикновено хората се лишават от най-големите преимущества, защото се задоволяват само да допускат нещата. Кой би могъл да успее, когато огънят гори, но окото е обърнато към тъмнината? Огънят на Тероса ще осветли всички съкровища на придобитото. И пак той, като неугасимият Брахмавидиа, ще ви пази от съблазните на Майя.

Както виждате, Аз говоря и с древни притчи, и с езика на съвременната лаборатория, за да обикнете и едното и другото и да увеличите уважението си и към зърното и към плода. Трябва да се сложи край на ограничението.

 

615. Защо Учението трябва да върви по пътя на достиженията? Нима то не може да бъде дадено като лъжица с лекарство? Но стомахът има определен обем, когато съзнанието не принадлежи към постоянните величини. Наистина, възможно е да съществуват двуноги почти без съзнание. Някои могат да бъдат лишени от съзнание поради безмерните си страсти. Има съзнания, потъмнели от кармата. Има съзнания, потъмнели от условностите на века. Като цветята, които се развиват в парници, съзнанието се нуждае от грижи. Затова интуицията трябва да поеме грижите за основата на съзнанието. Но изтънчаването на съзнанието става бавно, като полировката на кристала. Не по личните схващания, но по качеството на действията се познава разширеното съзнание. Учението се дава като камъни на изграждаща се кула. Ако те се изсипят наведнъж, ще се получи не кула, но грамада.

 

Още от броя
Послание на Планетния Логос за 1993/1994 година   На 21/22 декември 1993 г. започва Новата астрономическа година. През отворената врата на Вечното, Планетният Логос призова в Своя Космичен храм, синовете на служението, по ... Слово върху Посланието   Мили приятели, никой не може да каже, че не забелязва когато Слънцето излиза, защото неговото зазоряване е обещание за хубавия ден; никой не може да каже, че може да отмести Вол ... Йерархия на жертвата   Никоя благодат не може да бъде мерена, когато е дадена от Бог. Човекът е, който прави измеренията. Нека позволим на Бог да бъде с нас, за да няма измерения. Когато Небето има св ... Окултизъм и мистицизъм (Орфеизъм)   Ще допълним образа на Орфей вече с това, което наричаме негово учение; с пътищата, които остави, та човешката душа, човешката мисъл да може да стигне онова, което той направи ... Върху Посланието (Зодия Скорпион)   Да осъществим своето знание и върху следващия зодиакален знак – Скорпион, един от най-интересните, но не толкоз благозвучен, когато се чува и доста смутителен за този, ... Върху Посланието (Зодия Стрелец)   Бдението е дълг на всяка будност, а всяка будност има предназначение, което трябва да осъществим. Привършваме един цикъл – зодиакалните знаци. Този цикъл е нов ъг ... Школата върху Агни Йога   12. Химнът на дързостта проникна нашироко. И най-малките ученици се обърнаха към пътя на търсенето и дойдоха при Нас, носейки своите стремежи. Всеки донесе своите мечти: ... Историческата роля на българската православна църква (продължение) (продължение)   Дойде нашествието, бяхме покорени. В периода 1393 – 1396 г. държавата ни е ликвидирана, а църквата ни – унищожена като институция, като самостоят ... Молитва на Мъдростта (6/1993)  ОТЧЕ НАШ,   Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!     Научи ме, жив да бъда ...