Послание на Планетния Логос за 1995/96 година

Арxив | брой 5 / 1995

 

На 21/22 декември започна Новата астрономическа година.

Планетният Логос призова в своя Миров дом – Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всемирно бдение пред запалените канделабри на Мъдростта.

 

Светът на бъдещето рече:

 

1. Деца на Деня – направете Учението житейска Съдба! Съдба без мъдрост, без воля и жертва няма;

2. Не търсете друго време за приложена мъдрост – то е всяко днес;

3. Часът на отговорна святост и историческо бдение Ви зове!

 

Четат се посочените текстове от светото Евангелие, параграфите от „Агни йога“ и трите лични искания в четирите посоки на света, с молитвата на Мъдростта.

 

Евангелия:

Матея Марка Лука Иоана
3: 16-17 3: 22-24 11: 47-48 6: 32-34
11: 28-30 6: 25-27 12: 51-52 12: 26-27
26: 63-64 14: 27-29 23: 18-20 18: 36-37

 

Агни Йога: §§ 133, 360, 418, 534.

 

Господи,

1. Дай ми (ни) прозрение за свобода от онова, което ме (ни) далечи да те позная (познаем) и живея (живеем);

2. Научи ме (ни) на дързост, та без страх и без тъга да духна (духнем) свещта на грехопадението като приложено насилие;

3. Дай ми (ни) ключа на знанието и пътя на Мъдростта, които ме (ни) водят чрез Тебе до Вечния!

 

 

Евангелие от Матея

Глава 3:

16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.

17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

 

Глава 11:

28. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;

29. вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;

30. защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

 

Глава 26:

63. Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът Му рече: заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий?

64. Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци.

 

 

Евангелие от Марка

Глава 3:

22. А дошлите от Иерусалим книжници казваха, че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.

23. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?

24. Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя;

 

Глава 6:

25. И тозчас влезе бързешком при царя, поиска и рече: искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иоана Кръстителя.

26. Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да `и откаже.

27. И веднага, като изпрати оръженосец, царят заповяда да донесат главата му.

 

Глава 14:

27. И казва им Иисус: всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: „ще поразя пастира, и ще се пръснат овците“.

28. Но след възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея.

29. А Петър Му рече: дори и всички да се съблазнят, аз обаче – не.

 

Евангелие от Лука

Глава 11:

47. Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха,

48. с това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.

 

Глава 12:

51. Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а – раздяла;

52. защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима;

 

Глава 23:

18. Но целият народ закрещя: премахни Тогова! а пусни ни Варава.

19. А Варава беше хвърлен в тъмница за извършен в града бунт и убийство.

20. Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Иисуса.

 

 

Евангелие от Иоана

Глава 6:

32. А Иисус им рече: истина, истина ви казвам: не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

33. Защото Божият хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света.

34. А те Му казаха: Господи, давай ни всякога тоя хляб.

 

Глава 12:

26. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.

27. Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави ме от тоя час? Но затова и дойдох на тоя час.

 

Глава 18:

36. Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук.

37. А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.

 

 

Агни йога

133. Ще запитате – колко области на знанието трябва да обгърне човек, за да се освободи от застоя? Има три области, които не ще отеготят течението на мисълта. Основната етика на битието, областта на миналите съществувания и наблюдение на елементите на видимата природа съставляват една триада, която не уморява и очиства съзнанието.

 

360. Новата Ера ще се затвърди, когато хората осъзнаят психичната енергия.

 

418. Учението не избягва живота. Учителят не минава извън. За да се подкрепят различните духовни качества на сътрудниците, Ний, прилагаме различни мерки. Не може да се употребява едно лекарство за всички болести. Ний не ще отхвърлим една добра, проявена ценност заради един нарастък.

 

534. Най-вредни са тъй наречените неволни мисли. Всяка съзнателна мисъл вече съдържа известна организираност; но малките скитници, които затварят пътя, са по-лоши от всичко.

 

ОТЧЕ НАШ,

 

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички векове!

 

АМИН

 

Още от броя
AXIS LIBRI (5/1995) Неговото повеление е благодат, Неговата благодат е озарение! His commandment is blessing, His blessing is luminosity! ... Проглас (5/1995) Посланието е хлябът на Мъдростта! Мировите послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, мир и разбуна, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – ... Послание на Планетния Логос за 1995/96 година   На 21/22 декември започна Новата астрономическа година. Планетният Логос призова в своя Миров дом – Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всеми ... Слово върху Посланието (5/1995) Неговото повеление е благодат, Неговата благодат е озарение! Деца на Деня, и тази година имаме благодатта да приемем излива на Планетния Логос за служение и идея за живот, защото бъдещ ... Същност и йерархия на съзнанието Съзнанието е Бог в живот чрез човека и човека, осъществяващ Бога в живота. В своя път на несменна отговорност и на служение човек трябва да е с Бога, а Той никога не ни оставя. Разбира ... Исихазъм Една религия няма за задача да прави държава, но от държавата трябва да направи религия! Българите в своето духовно битие имат няколко пристана: започват от мъдростта на азиатските пус ... Върху Агни Йога (5/1995) Огънят е утробата на мисълта! 32. Международното правителство никога не е отричало своето съществуване. То не се открива с манифести, а с действия, които не са пропуснати дори от ... Седемте лъча на Еволюцията Увод Седем лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация. Седемте лъча на Еволюцията е тематика, част от теургията; тематика, която хилядолетията не мо ...