Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията (2/2008)

Арxив | брой 2 / 2008

(Експозе)

Бог чрез естеството Си ни учи, чрез Откровението ни дава тайните Си!

Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията като съпоставка е един проблем доста странен. Защото исторически те не са свързани и различията между тях са съвършено ясни.

Посланията на Планетния Логос, които сега получаваме, исторически се дават в Петата Духовна вълна – Духовната вълна на Мъдростта (на границата между петата и шестата подкоренни раси на Петата коренна раса). Докато Седемте Лъча на еволюцията идват още в Първата Духовна вълна, те още тогава са излъчени – в Духовната вълна на Сътворението!

Освен това Посланията на Планетния Логос са израз на духовни енергии, а Седемте Лъча на еволюцията са проява на еволюционни енергии!

И накрая – Посланията на Планетния Логос ни осветяват в идея на обожествяване, а Седемте Лъча на еволюцията ни облъчват в идея на съвършенство!

Следователно разликата между тях е очевидна и на пръв поглед те не могат много пряко да се свържат. Но ако се опитаме да задълбочим сравнението, ще видим, че фактически, тези две енергитични въздействия върху човека имат много пряка връзка. За тази цел ще се спрем на три въпроса, отговорът на които ще ни даде ясна съпоставка за единството и различията между тях.

Първият въпрос: Откъде идват Седемте Лъча на еволюцията и Посланията на Планетния Логос и за кого те са предназначени? Отговорът, който ние получаваме от Учението Път на Мъдростта, е следният: Бог твори еволюциите; Той се Себеизлъчва в идеята да освети Себе Си! При това:

Логосът изземва енергии от Божествеността и чрез Седемте Лъча на еволюцията осъществява планетното развитие. А Неговите Послания са една поточност в Космичната ритмика за себеусвояване на Божията човечност чрез Човешката божественост. Така и Седемте Лъча, и Посланията са Логосово действие, но за осъществяване съответно на планетното развитие и за обожествяване на човека. Виждаме разликата и единството!

Седемте Лъча на еволюцията са действащи сили на Логоса – те са Логосът във възприемчивост от Планетното съзнание. Посланията на Планетния Логос пък са пулс от сърцевината на Логоса, те са Откровения за превратност на Космичното съзнание. Значи Седемте Лъча са сили за развитие на Планетното съзнание, докато Посланията са Откровения за превратност на Космичното съзнание. Ето йерархията!

Чрез Седемте Лъча на еволюцията Планетният Логос води човешката еволюция, т.е. те са адресирани към всеки планетен поселник. А чрез Посланията Планетният Логос дава идеи за духовен живот в Мъдростта, т.е. те са предназначени за събудения човек бог в развитие. Следователно Седемте Лъча са адресирани към всеки планетен поселник; Посланията са предназначени за зримия теогон. Тук има една диференциация като предназначение!

Вторият въпрос: Кога започват да работят Седемте Лъча на еволюцията и кой ги води в приложност?

Повелята на Мировото съзнание – Fiat Lux!, като сияние на този ядрен взрив на Светлината, още в Духовната вълна на Сътворението дава ритмиката на Седемте Лъча на еволюцията. А Посланията на Планетния Логос са енергия на Петата коренна раса и са Дихание на Духовната вълна на Мъдростта. Така Седемте Лъча са излъчени още във Вълната на Сътворението, а Посланията са ниспослани във Вълната на Мъдростта!

Седемте Лъча на еволюцията още след Сътворението започват да изграждат в човека първичния му усет за ориентиране. (Фактически те започват да работят активно след слизането на Адам на земята, за да се обработва.) Посланията на Планетния Логос пък идват чак след културата на Добродетелта, защото те дават култура на Знанието в ритъма на осъществяването на Човешката божественост чрез Божията човечност. Значи Седемте Лъча са енергия за развитие на човека чрез умиране и съдба, докато Посланията са идея за освобождаване от съдба и дори по-общо – от еволюция!

Седемте Лъча на еволюцията имат водачи, които са Логосови пратеници и под Логосовото ръководство обслужват човешката еволюция. А Посланията на Планетния Логос имат свой утробен Родител и те са катехизис на Децата на Деня. (С тях Децата на Деня са извикани на Мирово служение – служение и на Сътворителя си, и на събожника си!) Следователно Седемте Лъча имат в различните исторически периоди свои водачи; Посланията имат своя Родител!

И третият въпрос: Какво Седемте Лъча на еволюцията и Посланията на Планетния Логос събуждат в човека и как той чрез тях се осъществява?

Седемте Лъча на еволюцията са Космична енергия, чрез която първом човекът се избавя от колективно съзнание като се индивидуализира, т.е. той става личност. А Посланията на Планетния Логос са Мирова енергия, чрез която първом човекът събужда Бог в себе си, т.е. той става Съсътворител. Така чрез Седемте Лъча човекът става личност, а чрез Посланията човекът става Съсътворител!

Седемте Лъча на еволюцията, след като са изградили личността, изграждат социалната общност и цивилизацията, пораждат културата и социалните революции. Посланията на Планетния Логос пък изграждат общността на събожниците, те пораждат вече духовността и сакралната революция за среща на Божията човечност с Човешката божественост. Значи Седемте Лъча изграждат социалната общност, докато Посланията – общността на събожници!

Седемте Лъча на еволюцията градят бъдеще във времето и пространството, те са идея за съвършенство. А Посланията на Планетния Логос събуждат бъднина, която не е подчинена на време и пространство, защото те са редове от Книгата на Живота, т.е. те са идея за свобода. Следователно Седемте Лъча градят бъдеще; Посланията събуждат бъднина в човека!

Освен тези три въпроса, с които разграничихме двете енергии в единство и в различие, една от техните характеристики е свещената Седм`ица. Свещената Седм`ица е и в Седемте Лъча на еволюцията, и в Посланията на Планетния Логос. Свещената тайна на Седмицата е, че тя е структурното число на нашата планетна еволюция – в 7 дни светът е сътворен, 7 тела носи човекът, 7 континента има сега на планетата, 7 са Коренните духовни раси, всяка от които има по 7 подраси, 7 са основните центрове на Кундалини, 7 са Духовните вълни в еволюцията...

Затова и Лъчите на еволюцията са обусловени от енергията на Седм`ицата. Има ли такава свещена енергия, свързана и с Посланията на Планетния Логос, т.е. влияе ли Седм`ицата върху Посланията? Посланията са общо 30 на брой, като първото и последното са съответно въвеждащо и приключващо техния енергитичен и идеен излив.

Послание на Планетния Логос за 1977 година

Послание на Планетния Логос за 2006 година

Учителю Всемирни!

Деца на Деня, Поселници на Мировия и на Планетния храм – чуйте химна на бъдещето!

1. Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията;

1. Открийте бъднината си в Книгата на Живота;

2. Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля;

2. Светителствайте в служение за Сътворителя и събожника си;

3. Съхрани планетата ни в мир и пътя на Учителя в сигурност!

3. Направете пътника Път!
Бъдете благословени!

Амин!

Това е Посланието на Живота!

Виждаме пълното съответствие между първото и последното Послание, но на различни нива на енергии. Змията е захапала опашката си!

Останалите 28 на брой, образуват точно седем цикъла по четири Послания, като всеки четиригодишен цикъл изчерпва определен основен идеен принцип, който трябва да се осъществява. Така свещената Седм`ица в Посланията на Планетния Логос е енергитично свързана със сакралното число 28 – числото на Посветените, които дават нови Учения!

И така, Седемте Лъча на еволюцията изграждат човечеството в неговата еволюция към Бога, а Посланията на Планетния Логос йерархират човечеството в неговото одухотворяване в принципа: Аз и Той едно сме! Значи, едното е Път към Бога, другото е влизане в сърцевината на Аз и Безименният!

Тъй като Седемте Лъча на еволюцията йерархират човечеството, Учението Път на Мъдростта им дава нови разцветки.

Първият Лъч – Лъчът на Волята, воден от Мория, е наречен Лъч на Жизнелюбието. Защо? Защото Волята е битието на Жизнелюбието! Лъчът на Жизнелюбието пулсира човека в изграждането на образа към подобието!

Вторият Лъч – Лъчът на Религията, воден от Кутхуми, е наречен Лъч на Молението. Защото Молението е ключът към музиката в нотираната песен на религиите! В Лъча на Молението човекът има само една цел – себетърсене!

Третият Лъч – Лъчът на Философията, воден от Венецианеца, е наречен Лъч на Проницанието. Защото той пробива завесата на човешкото мислене, нарушава инстинкта ни да съществуваме с тенденция да се развиваме! Лъчът на Проницанието е мостикът на духовността!

Четвъртият Лъч – Лъчът на Изкуството, воден от Серапис, е наречен Лъч на Предсказанието. Защото той разкрива боговете у нас! Лъчът на Предсказанието освобождава Божествеността в човека!

Петият Лъч – Лъчът на Науката, воден от Иларион, е наречен Лъч на Доктрината. Защото той е олтарният звук на менталността над нас и у нас! Лъчът на Доктрината се бори с миналото, за да освободи сили за бъдещето!

Шестият Лъч – Лъчът на Предаността, воден от Иисус, е наречен Лъч на Целостта. Защото в Предаността класация няма, тя е цялостна всеотдайност! Лъчът на Целостта е енергията на приложената жертвеност за обожествяване!

Седмият Лъч – Лъчът на Дейността, воден от Ракоци, е наречен Лъч на Делотворството. Защото той е Лъч на приложната воля, която материализира. Лъчът на Делотворството градира личната карма в социален дълг, социалния дълг в национална жертва, националната жертва във Всемирно служение!

Логично е новите вибрации да налагат и промяна на някои от водачите, защото те също имат еволюция и своя дължима дан към онова, което Бог им повелява да вършат!

Безспорно е още, че всеки от Седемте Лъча е потребен – само с един, както и без един, не може човекът. Те работят във взаимност, това е и основният им мотив в еволюцията!

Докато Посланията на Планетния Логос са Слово на Всевишния, изречено чрез устата на Творението Му!

Разбира се, може да се направят съпоставки и между отделните Лъчи и Посланията на Планетния Логос, дори между всеки отделен Лъч и всяко конкретно Послание.

Лъчът на Жизнелюбието е воля за планетно битие, а Посланията на Планетния Логос са воля за живот в Бога!

Лъчът на Молението въззема човека към Бога, докато Посланията на Планетния Логос свързват човека с Бога!

Лъчът на Проницанието осмисля дадения олтар, а Посланията на Планетния Логос дават олтар – вътрешният ни олтар, Книгата на Живота!

Лъчът на Изкуството разкрива боговете в човека, докато Посланията на Планетния Логос освобождават човека от боговете!

Лъчът на Доктрината чрез познанието ни обучава, а Посланията на Планетния Логос чрез Откровението ни посвещават!

Лъчът на Целостта е енергия за жертвена отговорност към еволюцията, докато Посланията на Планетния Логос са енергия за Мирова отговорност за Възкресение!

Лъчът на Делотворството е приложна сила за осъществяване на двубоя между Дух и материя, а Посланията на Планетния Логос са творческа сила за осветяване на материята чрез Духа!

Духовните вълни не сътрудничат на отделни Лъчи, те са за всички Лъчи, за да ги обновяват! Следователно Посланията в Духовната вълна на Мъдростта осветяват и трансформират всички Лъчи, за да градят Човешката божественост до Божията човечност. Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост!

Но защо Посланията на Планетния Логос се дават на 21 декември, (когато се сменя астрономическата година)?

21.12., Денят на Посланията, нумерологично е две тройки, т.е. шестица (3+3 = 6). И три по три е девет (3.3 = 9), или в Посланията на Планетния Логос са и 3 – засятото семе, и 6 – покълналото семе, и 9 – плодилото семе. Така че те са една универсална енергия!

Осъзнаването и прилагането на тези свещени космични енергии дава възможност на Децата на Деня да осъществяват предназначението си като съхранители, защитници и разпространители на Учението Път на Мъдростта!

Посланията са воля на Небето за Духовен живот!

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2008) Бог чрез естеството Си ни учи, чрез Откровението ни дава тайните Си! Through His nature God teaches us; through Revelation He gives us His ... 5-ти Събор, II цикъл Събори. Химн на Благодарността. Програма (2/2008) Програма   Дата Място Час Проява ... Интервю (2/2008)   Г-н Ваклуш Толев, Защо нарекохте "Химн на Благодарността" предстоящия Събор на Общество Път на Мъдростта? Единствен, който има вложено Дихание, е човекът! ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията (2/2008) (Експозе) Бог чрез естеството Си ни учи, чрез Откровението ни дава тайните Си! Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията като съпоставка е един проблем доста стр ... Зримият теогон – Реалност и Мирова даденост (2/2008) Зримият теогон е скрижала на нова богонаука! Има една безспорност – че ние съществуваме; има една отговорност, която трябва да изпълним – да осветим присъствието си! ... Националните водещи – Необходимост и отговорност (2/2008) Служението не е показ, то е жертвопринос! Школата е културният посланик на Учението Път на Мъдростта в социалността! А социалната даденост на всяка доктрина е неизбежна, защото, първом ... Духовните дарове на България. Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи (2/2008) Тема 3: Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е бол ... Интервю за празника на апостолите Петър и Павел (2/2008) (Българско национално радио)   Румен Стоичков: Сега ще се срещнем с богослова Ваклуш Толев, за да ни обясни какво е мястото на двамата апостоли Петър и Павел в християнската ... СЪДЪРЖАНИЕ (2/2008) Axis Libri  Проглас  5-ти Събор, II цикъл Събори. Химн на Благодарността. Програма   Интервю  Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на евол ...