Върху Посланията на Планетния Логос (3/2009)

Арxив | брой 3 / 2009

Посланията са хлябът на Мъдростта!

Планетните Послания са Логосово присъствие в личен и Миров план! Те са житейски олтари, знание за служение и Път за осъществяване!

Подражателството и внушеният страх са чужда парола да се влезе в живота. Докато с вярата и жертвата, каквито дават Посланията, намирате в изява личен ритъм и Път.

В религията чрез обреда (подражателството) се докосвате до вярата, а чрез инквизицията (внушения страх) – до жертвата. В Посланията с вярата се докосвате до сакралното единство, че човекът е бог в развитие, а с жертвата се освобождавате от планетната властност.

Кармата е дреха на Адам – тялото, с което той слиза на земята. Ето защо липсата на събожника, роден от Посланията, създава конфликтите, чиято присъствена реалност е именно кармата.

Има лична молитва, социални олтари, национални жертвеници и планетни светилища. Затова Посланията са градуирана лична валентност! Всяко Послание е различно и всеки поселник намира в тях Себе си. Това, че някой не е намерил Себе си, не значи, че трябва да отрича другия – богове, които се делят още, са митологични. Затова всяко Послание е за всеки, но не всеки има още нужната валентност. Това е все още нереализирана еволюция и аурен израз.

Религиите дават присъствие на послания, но според степента на Духовната вълна, вярата им дава поданство. А всяко Послание на Планетния Логос е една енигма – те нямат историческа фиксация, а само Мирова отразимост!

Голямата тайна на Посланията е, че те са нотиран химн, химн на посветените! Те не са „Ода на радостта“, Посланията са Откровение на Мъдростта, изведено от служението на Децата на Деня!

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2009) Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители! Evolution makes humans gods, sanctification makes them co-C ... Пътят на благословените (3/2009)   Човекът е лъч от Абсолюта! Скъпи Деца на Деня, утвърждаващи се събожници в пътя на своето служение! Нека волята на висшата даденост на Небесата да утвърди вашата благодатн ... 6-ти Събор от II цикъл Събори (3/2009) Откриване Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отго ... Четиринадесети семинар Откриване (3/2009) Откриване Служението е вашата жертва! Скъпи събожници! Няма по-голяма радост от това – да ви видя във вашата бъднина по скàлата на своите търсени Небеса. Бъдете благ ... 6-ти Събор от II цикъл Събори - Заключително слово (3/2009) Заключително слово Вековете не могат да ни разделят! Скъпи Деца на Деня – напътени събожници за отговорност и служение! Благодаря за вашата събудена отговорност! С ос ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009) Глава I, Тема 1.2 Миров Логос   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на к ... Върху Посланията на Планетния Логос (3/2009) Посланията са хлябът на Мъдростта! Планетните Послания са Логосово присъствие в личен и Миров план! Те са житейски олтари, знание за служение и Път за осъществяване! Подражателст ... Послание на Планетния Логос за 1977 година (Въвеждащо) (3/2009) Въвеждащо   Учителю Всемирни! Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля; Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията; Съхрани пла ... Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009) Първи четиригодишен период   За 1978 година Господи! Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделн ... Откриване на учебната 2009/2010 година (3/2009) Културата на Посланията в Духовната Вълна на Мъдростта! Скъпи Деца на Деня! Благодаря за радостта, която доставяте както на личната ми особа, така и на ония Небесни редетели, които ви ... Духовните дарове на България Тема 6: Богомилство (3/2009) Тема 6: Богомилство   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2009) Мъдростта – предпоставки за нова култура Причини за робствата на България   Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ Адрес: гр. София 1784, жк & ...