Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009)

Арxив | брой 3 / 2009

Глава I, Тема 1.2
Миров Логос

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


1. Мировият Логос е Диханието на Абсолюта!

2. Логосът е парламентьорът между Ненаименуваното и Пракрити.

3. Логосът е причинността, която променя статиката.

4. Логосът е първопричината, раждаща света.5. 5. 

5. Идеята за Логоса е идея на динамиката.

6. Активността е проява на Проявеното, динамиката – на Непроявеното.

7. Словото е действеност, с която Неизречимият Си служи да сътвори света!

8. Абсолютът еманира енергията за Сътворението, а Логосът я трансформира в битие за Себе Си!

9. Светът съществува от щедростта на Логоса, Който се ограничава, когато се проявява.

10. Пулсацията като динамика трябва да бъде спряна, за да се изгради формата.

11. Логосът е изворът на предживота като организирано съществувание на цялата Космичност.

12. Логосът дава Своите пулсации за живот.

13. Логосът е идейността на приложеното действие.

14. Логосът – еманираният от Неопределеното, слага ритмичната Си воля в Сътворението!

15. Логосът е една абсорбирана енергия на Абсолюта – оформеното съзнание за Творчество!

16. Логосът участва в целия цикъл на битието, Той създава неговите форми.

17. Пулсът на Духовния поток определя Битието.

18. Мировото Съзнание създава йерархиите на усвояването на Себе Си.

19. В идеята на Логоса стои Еволюцията.

20. Развитието е Логосът в приложност.

21. И Мировият Логос еволюира, само Абсолютът – не!

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2009) Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители! Evolution makes humans gods, sanctification makes them co-C ... Пътят на благословените (3/2009)   Човекът е лъч от Абсолюта! Скъпи Деца на Деня, утвърждаващи се събожници в пътя на своето служение! Нека волята на висшата даденост на Небесата да утвърди вашата благодатн ... 6-ти Събор от II цикъл Събори (3/2009) Откриване Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отго ... Четиринадесети семинар Откриване (3/2009) Откриване Служението е вашата жертва! Скъпи събожници! Няма по-голяма радост от това – да ви видя във вашата бъднина по скàлата на своите търсени Небеса. Бъдете благ ... 6-ти Събор от II цикъл Събори - Заключително слово (3/2009) Заключително слово Вековете не могат да ни разделят! Скъпи Деца на Деня – напътени събожници за отговорност и служение! Благодаря за вашата събудена отговорност! С ос ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009) Глава I, Тема 1.2 Миров Логос   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на к ... Върху Посланията на Планетния Логос (3/2009) Посланията са хлябът на Мъдростта! Планетните Послания са Логосово присъствие в личен и Миров план! Те са житейски олтари, знание за служение и Път за осъществяване! Подражателст ... Послание на Планетния Логос за 1977 година (Въвеждащо) (3/2009) Въвеждащо   Учителю Всемирни! Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля; Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията; Съхрани пла ... Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009) Първи четиригодишен период   За 1978 година Господи! Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделн ... Откриване на учебната 2009/2010 година (3/2009) Културата на Посланията в Духовната Вълна на Мъдростта! Скъпи Деца на Деня! Благодаря за радостта, която доставяте както на личната ми особа, така и на ония Небесни редетели, които ви ... Духовните дарове на България Тема 6: Богомилство (3/2009) Тема 6: Богомилство   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2009) Мъдростта – предпоставки за нова култура Причини за робствата на България   Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ Адрес: гр. София 1784, жк & ...