Откриване на учебната 2009/2010 година (3/2009)

Арxив | брой 3 / 2009

Културата на Посланията в Духовната Вълна на Мъдростта!

Скъпи Деца на Деня! Благодаря за радостта, която доставяте както на личната ми особа, така и на ония Небесни редетели, които ви бранят във вашето постижение. Честитя ви голямата тайна, т.е. отново влизане в Учението Път на Мъдростта като предизвикано, разбира се, благородство на вашата бъдна будност и служение! Бъдете ми благословени!

 

Музикално изпълнение от Филип Маджаров

 

Петър Николов: Уважаеми Учителю! Уважаеми събожници! Добре дошли на откриването на Новата учебна година на Общество Път на Мъдростта! Както знаете, тази година започваме с изучаването на Посланията на Планетния Логос. Това предизвиква нашата будност и нашата отговорност. Но днес ние откриваме Учебната година и в аурата на Празника на Децата на Деня.

Надсловът, който Учителят даде на програмата тази година, е: Културата на Посланията в Духовната вълна на Мъдростта. И днес представители на Школата ще щрихират основни концепции, които да ни подскажат предстоящата проблематика.

 

Марина Петрова: Скъпи Учителю! Уважаеми гости! Събожници! Забележителна Учебна година ни предстои!

В продължение на 30 години на човечеството са дадени Послания – тайни от Битието, което трябва да се осъществява. Планетният Логос е приложната грижа Децата на Деня да се реализират в онова, което Учението Път на Мъдростта им казва: Човекът е един бог в развитие! Това обаче предполага, че те трябва да минат и своите Голготи – заради своето посвещение. Голгота не е Път на страданието, Голгота е Път на просветлението – с него измеренията на Знанието стават други!

Учебната програма на Школата тази година включва работа върху 30-те Послания на Планетния Логос чрез 8 теми. Първото и последното Послание ще бъдат обособени в начална дискусия, а останалите 28 са структурирани в 7 теми по 4-годишни периода. Възможна е и 9-та тема – заключителна.

Така че трябва да усвоим Културата на Посланията в Духовната вълна на Мъдростта, а култура се прави с отговорност.

Честитя на Школа Път на Мъдростта тази уникална за планетата Учебна година! Честито!

 

Музикално изпълнение от Деница Димова и Вера Кабамитова

 

Ваклуш Толев: С такава интродукция на Празника на Децата на Деня и откриването на Учебната година не може да не ви даде едно плодно пладне, а именно Посланията на Планетния Логос. Ще бъда радостен да чуя ромона или плисъка на благодатния дъжд на тези Послания. Благодаря на всички, които ни доставихте тази тържествена интродукция!

 

Кирил Коликов: Уважаеми Учителю! Скъпи събожници! Честит празник – Ден на Децата на Деня! Това е може би най-съкровеният празник за нас, за Децата на Деня, тъй като се отнася основно за хората, които присъстваме тук. Може да се каже, че другите празници са по-скоро планетни, този е по-сгърнат.

С какво тази Учебна година 2009/2010 е по-различна от останалите?

Школата Път на Мъдростта тази година ще върши един творчески процес, а не само отражение. Не само ще извежда основни тези от Учението Път на Мъдростта, но ще разглежда и анализира Посланията като периоди. При това и Послания на Планетния Логос нетълкувани от Учителя.

Освен това идеята е да се свържат Посланията като периоди с други фундаментални идеи от Учението Път на Мъдростта – с Духовните вълни на еволюцията, Пътят на Кундалини и пр. Така не само ще се изведат енергии и идеи, които в 4-годишните периоди са се надграждали, но и ще се съпоставят тези периоди с други йерархични елементи. Ще се установи, че те са свързани помежду си и със свещената Седмица, т.е. с планетната еволюция, и с Космичния Огън, т.е. с великата Тринадесетица.

Какви са стратегическите и тактическите задачи в работата на Школата през тази година?

Първо, да се направят интервюта с Ваклуш Толев върху нетълкуваните Послания, поне като периоди и въз основа на неговото участие в дискусиите да имаме поглед върху тези нетълкувани Послания. (Така бъдещата книга „Послания на Планетния Логос“ ще бъде уплътнена и с тези разработки.)

Второ, школите да изучат Посланията на Планетния Логос в периоди, с което те ще се усетят като цялост. Така ще се усвоят енергии и идеи, които могат да бъдат прилагани при изучаване на следващи теми, свързани с Учението.

И трето, в процеса на усвояване на Посланията и връзките им с Духовните вълни, Пътят на Кундалини и пр. да се създаде едно мирогледно виждане върху Учението Път на Мъдростта както като цялостна енергия, така и като идейни нишки, пронизващи го в различните теми.

Връзката между Посланията и Духовните вълни ще ни представи Глория Николова – от Школата в София, а след това връзката между Посланията и Пътя на Кундалини ще ни представи Георги Кючуков – от Школата във Варна.

 

Глория Николова: След като миналите години изучавахме Доктрината за Духовните вълни и Седемте Лъча на еволюцията, сега пред нас са Посланията на Планетния Логос. И нашата потреба е, усвоявайки ги, да ги осъзнаем и да ги приложим, да ги впишем в планетното си битие. А планетното ни битие е йерархирано от Логосовия излив в Седемте Духовни вълни, по чиято скала човешкият ни Дух става един персонален Бог!

В Духовната вълна на Мъдростта, която работи с предназначението и за предназначението на човека – съ-Сътворител, стоят и Посланията. Не е работено досега с Послания на Планетния Логос, може би, защото знанието за Самия Него е било проблем по-скоро на доктрини за Космогенезис, отколкото на вътрешно изживяване. Тази трансцеденталност е обусловена от еволюцията на човека в Духовните вълни. До Мъдростта, вложената в човека Божественост дава енергиите си за отработване и усъвършенстване на планетната дреха, в която самата тя е загърната. Но в Мъдростта вече работим с подобието – тя е културата на подобието!

В Посланията ще намерим една градация в отработването: от началните Послания, в които мотивацията е да бъдем изведени от водите на астралността си, за да се смени всекидневният ни хляб с хляба на будността; през следващите Послания, които дават енергии за свобода от съдба, извеждат на Голготския път и отработват вече Мирово съзнание, до короната на Посланията – Посланието на Живота, което вече извежда в Божественост!

В тази йерархия на Посланията ще видим и валенциите с Духовните вълни. Защото човекът в планетната си еволюция има една специфика – Седем духовни раси, които трябва да осъществи, а тяхното развитие е съпроводено с йерархията на Духовните вълни. Но именно Посланията са, които хранят Ученията – които Учения идват по пътя на тези Вълни. Или Посланията са енергията на Коренните раси и диханието на Духовните вълни!

 

Георги Кючуков: Във всички времена неизбежна ще остане благодарността ни. Благодарността към Учителя за това, че Той остави на човечеството Учение, което е Път! И безспорно – една благодарност към Мировата воля, която ни събра в Третото хилядолетие като Деца на Деня! И която днес отново ни събра, за да можем да открием Учебната година на Общество Път на Мъдростта. Една учебна година, в която, както знаем, ще дискутираме и ще изучаваме Посланията; ще изучаваме този пулс от сърцевината на Логоса, това Откровение, което е дадено за превратност в Космичното съзнание!

През годините ние научихме, че Откровение се дава тогава, когато Кундалини е не само в седмия, а дори е и излязъл от седмия си център. И това много ясно показва, че човечеството все още не познава Пътя на Кундалини като доктрина на Живота. За да знаем как този инволюиращ, слизащ Кундалини, си създава подстъпи, изгражда си центрове, които всъщност, ще бъдат нашата йерархия за усвояване на света.

Разбира се, в настоящия еволюционен етап на Духовната вълна на Мъдростта, ние трябва да знаем, че Кундалини е дело на човека, и човек трябва да извика своята божественост чрез Кундалини. Кундалини е, който дава знанията. Той е, който прави Послания, т.е. тези Послания са светлина от Кундалини!

И ако 30-те Послания са Кундалини, то техните разделяния през 4 години, това са съответните центрове, и човек трябва за себе си да определи в отделните етапи от живота си с кои Послания да работи. По този начин на човека е предоставена възможността чрез Послания отвън да осъществява вътрешна пробуда, усвоявайки енергията на Кундалини. Така Посланията на Планетния Логос са вече израз не на еволюционни енергии, а на духовни енергии. И досега човечеството не можеше да работи с еволюционния Кундалини. Защо? Защото трябваше енергията на Посланията да захрани Учението Път на Мъдростта и то да остави идеята: Да бъдеш, а не да имаш!

Учебната година, която откриваме, може би ще е трудна като дискусии, като беседи, но в същото време тя ще е много благодатна, защото, работейки върху Посланията, постепенно ще събуждаме органите на усетността за тази Мирова енергия, чрез която човек събужда Бог в себе си и става Съсътворител!

 

Кирил Коликов: Можем да си представим, дори образно, как са свързани в единство тези три изключителни идеи – Посланията на Планетния Логос, Пътят на Кундалини и Духовните вълни в еволюцията!

Излъченото Дихание от Абсолюта, този Първичен Огън – Космичният Кундалини, който поражда света, той е енергията, която ражда Духовните вълни и Посланията. Защото, за да може да се роди нещо, трябва да има някаква първична енергия, от която произтичат по-нататък тези духовни последствия. И ние трябва да се опитаме да уловим тази енергия, т.е. да уловим единството, което свързва тези три елемента.

Можем да определим действието на енергиите в съответните 7 йерархични нива на периодите на Посланията на Планетния Логос, на Духовните вълни на еволюцията и на центровете на Кундалини в човека, по следния начин:

  1. Раждане – Сътворение – Пробуждане;
  2. Търсене – Въображение – Действие;
  3. Сътрудничество – Законност – Разпределение;
  4. Святост – Любов – Осъзнаване;
  5. Служение – Мъдрост – Яснослушане;
  6. Прозрение – Истина – Ясновиждане;
  7. Божественост – Свобода – Всемирност.

 

Ваклуш Толев: Един български автор (Васил Друмев) беше казал: Тежка е царската корона. Тежка е, когато е на главата ви. Но когато е закачена някъде, не е тежка. По-тежък е тогава пътят до местото, където тя е закачена, за да я вземете и да можете да коронясате трона си в идеята на онова, което във „Водителският триъгълник“[1] бяхме казали: Политика, Религия, Държава. Тогава човек може да определи дали е тежка царската корона!

Съблазън винаги е имало. А всяка съблазън слага корона. И тогава Иванко е убиец. Човекът винаги е „убиец“ в идея за себеосъществяване, когато е с неподготвена поносимост за слава и приложност. Това е голямата беда на човечеството.

Има стълба, в която липсват стъпала. Но онова, което не позволява да качите върха, това е липсата пък на крила – ако имате крила, не ви са нужни стъпала. Така че човекът е едновременно и ходещ, и летящ. И това, което е най-съществено в Учението Път на Мъдростта – че той самият е бог в еволюция.

В Учението има един от най-хубавите изрази в световната култура, който досега тя не е казала – събожници. Разбира се, културата изискваше изградена йерархия, за да няма падане. И най-голямата благодат на Децата на Деня е, че те вървят стъпка по стъпка към онова, което човечеството нямаше, но трябва да има в бъдеще – събожникът. Събожничеството е бъдещата отговорност!

Посланията са, както съм казал, хлябът на Мъдростта! Хлябът на Мъдростта! Учението Път на Мъдростта ви отваря точно дверите на един неосветен досега олтар. Не говоря, че митологиите са бедни, напротив – много са плодни, но там няма събожници! Защото в митологията бащата-бог си яде децата и всеки, който прочете това, го обвинява, че е себеядец – яде себе си в лицето на поколенията. Такъв бог... Ето кое лишава бъдещия бог от „изяждане на себе си“ в лицето на това, което наричаме Деца на Деня – събожникът! Бащата – Кронос, не приемаше децата си за свои събожници. Но утробата, която е приложната грижа, в тревожност за бъдеще, илюзира и измами бащата-бог – направи децата си богове! Зевс може да е натрапеното божество, но е бог на една нова Духовна вълна.

Това трябва да осъзнаете – че Мъдростта е една нова Духовна вълна, че Учението е служение и Път за осъществяване; че то е един житейски олтар! Това е вашата бъднина!

Днес твърде добре бе подчертана хармонията човекът – бог в развитие, чието безспорно название в бъдеще е събожник. Не брат, нито сестра, защото свършва времето на оня плазмодий, който прави деца, но не Деца на Деня, а деца, които имат и Нощ. Следователно живеят със своето тяло, не със своята духовност. И Децата на Деня сега имат най-голямата тревога – да се себеразделят. Затова на много места в лекциите си казвах: служение без Себе си! Оня Себе си, който имате на портрета в целия свой родителски ред, трябва да отиде в пътя на забвението. Защото вие не правите вече култура на етапите, вие не правите таблица на добродетелите: не лъжи, не кради... (но още повече се лъже и краде). В огледалната общност на събожника лъжата и кражбата не могат да имат портретен образ; пътят не може да бъде разделян в добро и зло! Казали сме го, и то е надпис на Списанието: Няма зло, има нееволюирало добро!, още преди 20 години.

Разбирате ли, че вашата отговорност и вашето присъствие днес тук е най-голямата ми радост, която мога да ви оставя в осъществимия от вас път на това, което е най-потребното – жертва без преценка. Жертва за това, което Децата на Деня оставят на тази планета, защото тя има един осветен храм – тяхната плът. Те могат в своята еволюционна потреба да кажат: Аз и Той сме едно! Аз и Той – Този Той, на Когото са давани каквито ли не щете имена, а то относно вас е съ-Сътворителството ви!

Така че неизбежната потреба налага Посланията на Планетния Логос тази година да бъдат вашето, така да се каже, обучение. Обучение и то с волята да се освободите първом от Себе си. Този, който не може да се освободи в Себе си, няма и защо тогава да се тревожи, че в таблицата на знаците не ще може да носи голяма валентност. Но това е пък ролята на събожниците – да прелеят своята духовна струйност в изграждане не на небето, което събужда толерантност, а на звездата, която ви праща в храма на посвещението. Това е вашият Път!

И аз бях възхитен от това, което чух! Дай, Боже, този голям дар тези, които ще носят Учението, да го проявят в своята преданост. Значи този благодатен дар е във вашите скрижали – разгърнете ги, дайте ги! Човечеството ви чака!

Блуждението – виждате, взе връх над човешката бъднина. Изумително е това, което става. Възмездията, които е давало Небето над Содом и Гомора – това са отживелиците на вековете. Нито възмездността, нито отмъщението (то пък отдавна трябваше да се прости със своето присъствие на Земята) могат да изиграят ролята, която им определяха. Но все пак в еволюцията са били потребни за свобода от илюзорности – както в културите, така и в нравствените правила. Няма нравствени правила, които да стоят по-горе от Знанието, от посветеността. И аз наистина много се учудвам защо предшествениците са създавали таблици на добродетелите, когато винаги се е търсело храм да освети знание?! Това е и битката, която трябва да се води в горните полета – свобода от нравствености, макар и потребни в онова, така както бих го нарекъл, дивачество на човешкото присъствие. Защото неговата инволюционна вибрация не е можела другояче да бъде освободена, както сега със знанието при Учението на Мъдростта!

Тежко е, че на вас е сложена отговорността за нивелацията между добро и зло (зло, за което казахме вече, че не съществува – то е нееволюирало добро). И онова, с което трябва да започнете своята въздейственост, е, че човекът като бог в развитие носи не предишните божествености за ненаказуемост – не! По-взискателна става една нова нравствена таблица в нейната приложност, защото човекът е бъдност! Без тази бъдност вие не може да правите Пътя. И затова Учението е озаглавено Път на Мъдростта. Тази скала, която е давана досега, ако щете и в Космичната хроника, няма идеята за Път на Мъдростта, а има Любов-Мъдрост. Не е вярно! Да ме простят и горните наблюдатели и учители – не е вярно! Мъдростта е Знание, Любовта е жертвена добродетел! Тези неща във вашата бъднина са и вашата отговорност.

От сърце се радвам на това, което чух, от тази предсказаност в битката за Мъдростта – тази необходимост: Посланията на Планетния Логос да станат вашата настолна знайност в тазгодишното ви обучение! Но не забравяйте едно – много прилежно трябва да се вгърне в пазвата на душевността на човека не братът и сестрата, а събожникът! Събожникът е събудена отговорност, наистина е събудена отговорност. И затова много добре е казано, че Планетните Послания са безспорното Логосово присъствие, адресирано в личен и Миров план. В личен и Миров план! Будност и отговорност!

С най-голяма отговорност давам благослова, който може Небето да ви прати, да осъществите събожника в приложна жертвеност. Бъдете Деца на Деня, без други корекции вътре в себе си!

Не се страхувайте в отговорността си, че сте носители на Култура на приложната бъднина на човечеството! Не се тревожете, че иронията може да се надсмее над това, че се наричате събожници, когато понякога ви се налага да правите известни отрицания. Но събожникът трябва да победи, т.е. вие сте вестителите на Учението Път на Мъдростта, и вие сте събожникът, който има само едно основание – жертвата!

В последното Послание, ако успеете да ги йерархирате, се казва, че имате право на Живот. Чак то е Послание на Живота! А първите Послания са вашето прохождане. За детето на Земята са направили стоялка; за детето на Бога (или събожника) са оставили правото да осъществява Живот! Направете го! Предшественикът на това Послание е Мировото Служение. Другите му предшественици са: Битието, Бдението... Тази йерархия е сложена, защото вие имате дете, младеж, зрялост, и старост. А в Учението Път на Мъдростта няма възраст. Осмислената жертва е вашата бъднина! Осъществете се!

Няма по-голям дар от това, Небето да ви целуне с признание, че сте Деца на Деня, не на Нощта! Светлината ще си бъде ваша, защото мракът не може да ви победи!

На добър Път, скъпи Деца на Деня, в Новата учебна година, която ви повелява Учението Път на Мъдростта!

 

Марина Петрова (поднася цветя): Скъпи Учителю! Пожелавам Ви само радости през нашата Учебна година, с нашите крила! Заповядайте!

 

Ваклуш Толев: Мен и тревогите не ме смущават, когато Децата на Деня грешат в своята неволност да растат – от детската люлка до онова, което троновата корона ви дава право.

Благодаря ви!

 

(Със съкращения) 

 

11.10.2009 г., гр. София, Читалище „Проф. А. Стоянов“ 

 

[1] Нур 2/2009, с. 30.

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2009) Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители! Evolution makes humans gods, sanctification makes them co-C ... Пътят на благословените (3/2009)   Човекът е лъч от Абсолюта! Скъпи Деца на Деня, утвърждаващи се събожници в пътя на своето служение! Нека волята на висшата даденост на Небесата да утвърди вашата благодатн ... 6-ти Събор от II цикъл Събори (3/2009) Откриване Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отго ... Четиринадесети семинар Откриване (3/2009) Откриване Служението е вашата жертва! Скъпи събожници! Няма по-голяма радост от това – да ви видя във вашата бъднина по скàлата на своите търсени Небеса. Бъдете благ ... 6-ти Събор от II цикъл Събори - Заключително слово (3/2009) Заключително слово Вековете не могат да ни разделят! Скъпи Деца на Деня – напътени събожници за отговорност и служение! Благодаря за вашата събудена отговорност! С ос ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009) Глава I, Тема 1.2 Миров Логос   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на к ... Върху Посланията на Планетния Логос (3/2009) Посланията са хлябът на Мъдростта! Планетните Послания са Логосово присъствие в личен и Миров план! Те са житейски олтари, знание за служение и Път за осъществяване! Подражателст ... Послание на Планетния Логос за 1977 година (Въвеждащо) (3/2009) Въвеждащо   Учителю Всемирни! Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля; Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията; Съхрани пла ... Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009) Първи четиригодишен период   За 1978 година Господи! Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделн ... Откриване на учебната 2009/2010 година (3/2009) Културата на Посланията в Духовната Вълна на Мъдростта! Скъпи Деца на Деня! Благодаря за радостта, която доставяте както на личната ми особа, така и на ония Небесни редетели, които ви ... Духовните дарове на България Тема 6: Богомилство (3/2009) Тема 6: Богомилство   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2009) Мъдростта – предпоставки за нова култура Причини за робствата на България   Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ Адрес: гр. София 1784, жк & ...