Прогласи за списание НУР

Арxив | брой 2013 Юбилеен 20 години

Проглас

от Нур 1/1998 за темата

НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА
КНИГАТА НА ЖИВОТА

(пет години списание Нур)

Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта!

Cписание Нур – на 5 години! В този потир ние слагаме тялото на Мъдростта чрез слово и молитва; слагаме пулсиращата кръв на Духа чрез прозренията на Посланията и неумората на служението!

Списание Нур – носи идеите на зримия теогон. Носи идеята на Голготската съдба – срещу пътеката на скръбта и Стената на плача, идеята за личната молитва – лист от Книгата на Живота!

Списание Нур – олтар със служение на Мъдростта. То освобождава вкаменената воля и смълчаната мисъл на Сфинкса!

Списание Нур – пази от кактуса на всекидневието. За да не позволите кактуса да разкъсва вашата гръд – вземете си свобода от безсмислие и воля за себенадмога!

Списание Нур има отговорност пред човека бог в развитие! Нима обожествяването на човека го прави еретик?!

Нур е битие на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/1999 за темата

ШЕСТ ГОДИНИ СПИСАНИЕ НУР

(Тържествено слово)

„Не знаете, от какъв Дух сте вие...“
(Лука 9:55)

Oт 6 години списание Нур е осъзната илюзия срещу реална преходност! Духовната вълна на Мъдростта е неговата утробна и духовна майка.

То, списанието, даде идеята за зримия теогон, ала като Път не иска да се ограничи в идеология.

То писа, че зримият теогон трябва да научи какво иска Бог, какво чака Човечеството и какво позволява Съдбата.

То учи Децата на Деня, че Животът е една овладяна смърт!

Не знаете от какъв Дух сте вие, казва Христос на апостолите Си. Именно този Дух – Дух на Сътворителя, Нур извежда и йерархира в една нова теогония.

Божествеността е собственост! И досега ничия светска или духовна ръка не я е защитило. Затова списание Нур предложи казус за правата на душата към Всеобщата харта на ООН...

Обречено на Всемирно служение, списание Нур, светителства с поклон и признание и за величието на домашния ни олтар!

 

Да бъдеш – не да имаш!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2003 за темата

ИНТЕРВЮ С АВТОРА

ПО СЛУЧАЙ 10-ГОДИШНИНАТА НА НУР

Списание Нур е кръщелното свидетелство на Мъдростта!

Списание Нур завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години!

Списание Нур даде новия богомолен олтар – Книгата на Живота!

То, списанието, не е само идея за Живот, а тайнство за овладяна смърт.

То не е дневник на молението с начален бит да обработвате себе си, а учебник на служението!

Нур рече:

Че само Самокръщението е пътят на надгробната властност;

Че само отгробеният знае Истината;

Че само свободният осъществява Божията човечност!

В списание Нур Мъдростта я писа Мировото съзнание. Всичко, що има в списание Нур, е казано от Съсътворителя – Човешката божественост!

Затова Посланието на Планетния Логос за неговата десетгодишнина е Послание на Бдението!

Честита 10-годишнина! На безсмъртния не се пожелава вечност!

 

Нур винаги е имало като лист на Логоса!

(афоризъм от интервюто)

 

 

 

Проглас

(Интервю)

от Нур Панорама 2006 за темата

СПИСАНИЕ НУР

(Представяне)

Нур е Дихание на Отца!

Списание Нур е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна жизненост, защото разкри Пътя на Божията човечност, изразена чрез Човешката ни божественост!

Стратегията на Нур е свобода от минало, напомняна вече цели 13 години, а приложната му тактика е Учението Път на Мъдростта. Това е воюване за бъдеще! Макар че Соломон е казал: Нищо ново под слънцето, в Откровението на Христос (дадено на Йоан) е речено: Всичко ново творя!

Списание Нур няма друга задача освен отговорно приложение на доктрината Йерархия на Духовните вълни, която изразява Мировото съзнание срещу планетното Адамово знание!

 

Нур е планетна социология – битие на Мъдростта!

(мото на темата)

 

 

 

Проглас

от Нур 1/2007 за темата

ДЕН НА ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС

(Слово)

Посланията чертаят Път; Списанието върши служение!

Списание Нур навърши вече 2 по 7, т.е. 14 години. Благодатта му говори за духовна зрялост, а приносът му като скрижала на Учението Път на Мъдростта – за събудено съзнание: човекът бог в развитие.

Годишнината е условност, благодатта е израз на отговорност, служението е плодоносие! Тези листи пълнят Книгата на Живота, а тя е Богоизраз.

Годишнината е възраст, благодатта е поносимост, служението е жертва; Книгата на Живота е Аз и Той!

Нашето съзнание, трансформирайки боговете, освобождава планетата от тези родени поселници и ражда Сина – Бог в религията на Баща Си. Затова е казано в Посланието на Присъствието: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението!

Посланията, скриптирани в страниците на Нур, са сакралната страница на Учението Път на Мъдростта, прибавена към Книгата на Живота!

Посланията, като потреба на изява и достояние на бъднината си, не могат без Нур, а Нур, като потир за причастие, не може без харизмата на свещените хляб и вино, т.е. без Посланията!

Бъдете благословени, Деца на Деня и съ-Сътворители!

 

Посланията са съвместимо действие на отговорност
между Божията човечност и Човешката божественост!

(мото на темата)

 

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2013 Юбилеен 20 години) Списание Нур е скрижала на Небесата! Nur magazine is a scripture of Heavens! Списание Нур е скрижала н ... Проглас (2013 Юбилеен 20 години) Не, Нур не оцеля! Нур води!!! Честита 20-годишнина! Учението на Духовната вълна на Мъдростта е олтарен Път, а списание Нур е евхаристийният обред със своя Светлина! Списани ... Нур – Свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта Списание Нур е скрижала на Небесата! Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една зв ... Прогласи за списание НУР Проглас от Нур 1/1998 за темата НУР – БЪЛГАРСКАТА СТРАНИЦА НА КНИГАТА НА ЖИВОТА (пет години списание Нур) Списание Нур е свещеният потир на Духовната вълна на ... Прогласи за Посланията на Планетния Логос Проглас от Нур 2/2010 за темата върху ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС (Първи период: 1978–1981 г.; Втори период: 1982–1985 г.) Посланията са и благодат, и воде ... Прогласи за Тайни на Битието Проглас от Нур 1/1993 за темата СЛОВО ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ В еволюцията няма противоречие – има развитие! Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божестве ... Прогласи за Историята и Културата Проглас от Нур 1/1997 за темата ЧОВЕЧЕСТВО, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА „Господи..., що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?“ (Псалом 8:1,5) З ... Прогласи за Човека – бог в развитие Проглас от Нур 4/1993 за темата ИНТУИЦИЯ, БОГОВДЪХНОВЕНИЕ, БОГООТКРОВЕНИЕ Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението Му! В тревожни д ... Прогласи за Човека – осъществен Бог Проглас от Нур 2/1993 за темата СЛОВО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Живее само Бог! Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелстват за един Не ... Прогласи за Мъдростта – духовен Път Проглас от Нур 0/1993 за темата СЛОВО ЗА МЪДРОСТТА КАТО ДУХОВЕН ПЪТ Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива... Всяка Духовна вълна е в един еволюционен ст ... Мъдростта в скрижали – Списание Нур Глава I, Тема 1.6   Нур – принцип Нур е скрижала на Небесата! Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни. Списание Нур е Ди ...