Зареждам...
За списание Нур

За списание Нур 

 

„Нур” е авторско списание на Ваклуш Толев, съдържащо послания и програмни теми от Учението Път на Мъдростта. „Нур“ в превод от древноперсийски означава „негаснеща, нетленна светлина”, а в християнството е светлината от гроба Господен. Тя – като Светлина на Мъдростта, е изобразена на корицата на списанието, струяща иззад отворени двери на олтар – символ, че посветеното духовно знание вече не е скрито. Други характерни символни елементи на корицата са фонът – виолет, цветът на Мъдростта, и надсловът на списанието: Няма зло, има нееволюирало добро!
Първият брой е отпечатан през 1993 г. и оттогава са издадени средно по 4 списания на година, или повече от 6000 страници, отразяващи Вълната на Знанието! Съдържанието се формира от публични лекции и слова на Ваклуш Толев в университети и културни центрове в цялата страна.
Тематиката е разнообразна и широкообхватна: от преглед и йерархиране на големите световни религии и основните езотерични школи до осветяване на общопланетни и социални еволюционни процеси; от представяне на духовни същностни процеси до разглеждане на съкровени проблеми като смисъла на сътворението и еволюцията, на живота и смъртта; от извеждане разликите между традиция и творчество, предопределение и предназначение, религиозност и вяра и др. до формиране на нови духовни понятия и идеи.
Пълния списък с темите, излизали на страниците на списание „Нур”, можете да разгледате  тук

 

СПИСАНИЕ НУР („нур“ – негаснеща, нетленна светлина) е автографът на Учението Път на Мъдростта в Третото хилядолетие!

Нур не само поднася изводи на минали духовни учения и религии, слова на Учители и Пратеници Божии, но свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния океан на Mъдростта, които хранят личното битие, социалната отговорност и мировото ни съзнание!

Нур е евхаристийният съд на Новата доктрина. При Мъдростта тайнства има, но тайни няма! Списанието пише за овладени енергии и живени Послания – води битка за еволюиращия и сочи пътя за свещения!

Нур не боледува за величие, но е отговорно за великото;

Нур не гладува за признание, но насища будните!

С Нур ще направите Mъдростта трапезен хляб на своя живот!

 

 

NUR magazine („nur“ – neverfading, imperishable light) is the autograph of the Way of Wisdom Teaching in the Third Millennium!

Nur does not only present conclusions of past spiritual teachings and religions, words of Teachers and God’s Messengers, but also testifies to new testaments – rays from the Cosmic ocean of Wisdom, which feed our personal being, social responsibility and our universal consciousness!

Nur is the Eucharistic chalice of the New doctrine. There are sacraments, but no secrets with Wisdom. The magazine writes about overmastered energies and experienced Messages – it fights a battle for the evolving one and shows the way to the sacred.

Nur does not suffer from grandeur, but it is responsible for the great!

Nur is not starving for recognition, but it feeds the awaken ones!

Through Nur you will make the Wisdom the daily bread of your life!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993