Зареждам...
брой 3 / 1994

Проглас

„И животът беше светлината на човеците“
(Иоан 1:4)

Само Огънят може да изгаря съня на довчерашното битие, защото плод на Огъня е Истината.

С воля за знание, път за съвършенство и идея за единство държим в ръцете си Космичната еволюция като:

Прометеева светлина, която е борба за човека;

Таворска светлина, която е борба за безсмъртие;

Възкресенска светлина, която е борба за Божественост!

Чрез Огъня и Светлината човек е спасен от малоценността да отрича Бог в себе си и да създава лична и социална трагичност – толкова ясно четима в историята човешка. А Духът му е дал огнени дракони, Огнен бик, Змия–Огън, Дух Светий...

Целият Космос е една религия на пламеннозвучност. Вярата е идеология на лично битие, хранено от всемирната трапеза. Затова Христос рече: „Докле съм в света, светлина съм на света.“ (Иоан 9:5).

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993