Зареждам...
Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)

ДЕЦАТА НА ДЕНЯ – РОДЕНИ ЗА СЛУЖЕНИЕ!


 

СДРУЖЕНИЕ
"Общество Път на Мъдростта"

 

Сдружението "Общество Път на Мъдростта" е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение с идеална цел. То има следните основни задачи:

Усвояване и разпространяване на Мъдростта като нова Духовна вълна, потреба на Третото хилядолетие;

Изучаване на водещи принципи в духовно-културната еволюция на човечеството;

Извеждане на духовния потенциал на нацията чрез динамизиране същността на културно-историческото битие на България.

За осъществяване на задачите си Сдружението разгръща своята дейност в следните направления: Мъдростта като нова Духовна вълна; Човекът в Третото хилядолетие; България – дух и култура.

Сдружение "Общество Път на Мъдростта" се роди, за да съхранява и публикува идеите на Учението на Мъдростта, чийто автор е Ваклуш Толев.

Сдружението развива многостранна дейност, изявена в ежегодно организирани лектории, школи и тържества; в семинари, международни и национални симпозиуми, конференции и кръгли маси по проблемите на културата и духовността. То присъства трайно в медиите със статии, интервюта, исторически филми и др.

Така, с извеждането на основните принципи и нравствените категории на Мъдростта; с представянето на общонационални идеи – като определяне Ден и изграждане Дом-светилище на безсмъртните поименни българи; с подкрепата на предложението за включване в "Хартата за правата на човека" и клауза за права на душата, Сдружението "Общество Път на Мъдростта" е едно събитие в духовния и културния живот, надхвърлящо националните ни граници.

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993