Зареждам...
брой 2014 Специален – Напътствия

Axis Libri

 

Всички сме заедно!

We are all together!

Школата − обител!

The School − sanctuary!

В храма на Мъдростта!

In the temple of Wisdom!

Мъдростта − Мирово служение!

Wisdom − Universal service!

Мъдростта − Живот!

Wisdom − Life!

Мъдростта − житейска съдба!

Wisdom − life’s destiny!

Мъдростта − Мирово битие!

Wisdom − Universal being!

Човекът − зрим теогон!

Man − visible theogon!

Мъдростта − зов за Служение!

Wisdom − call for Service!

Мъдростта − присъствиев Третото хилядолетие!

Wisdom − presence in the Third Millennium!

Мъдростта − Живототворчество!

Wisdom − Lifecreativity!

Мъдростта − Приложна молитвеност!

Wisdom − Applied state of praying!

Бдението − Път на бъдещето!

Vigil − Way of the future!

Битието − осъществен Живот!

Being − realised Life!

Сакралната революция − Ново поколение!

The Sacral revolution − New generation!

Децата на Деня − родени за служение!

The Children of the Day - born for service!

Служението без Себе си − зов на Третото хилядолетие!

Service without one's Self − call of the Third Millennium!

Химн на Благодарността!

Hymn of Gratitude!

Мировият Път!

The Universal Way!

Път на осъществяване!

Way of realisation!

Посланията − олтар на изповедание!

The Messages − altar of creed!

Беззаветният Завет − себесъзнато събожничество!

Testamentless Testament − self-conscious sabozhnik-ship!

Новата планетна социология − Път на събожника!

The new planetary sociology − Way of the sabozhnik!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993