Зареждам...
2
1994
AXIS LIBRI (2/1994)

Axis libri

Възкресението не е съчувствие към човека, Възкресението е идея за Живот. А живее само Бог!

Resurrection is not sympathy for man, Resurrection is an idea for Life. And only God is alive!

Всяко време е благодатно, щом отворим Евангелието и всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша повеля.

Eachage is blessed if we open the Gospel, and each day is God's day if the need to hear God is our ordinance!

Блаженствата са една духовна пулсация!

All beatitudes represent one spiritual pulsation!

Питагор не създава от човека богове, а създава Бог у човека!

Pythagoras does not create gods from man, he creates God in man!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021